นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 30 วันหลังจากการสั่งซื้อ ตามกรณีดังต่อไปนี้

  • ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
  • ในกรณีที่ตัวสินค้ามีปัญหา เช่น บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดแก้วแตก หรือดูไม่ปลอดภัย เนื่องจากการขนส่ง  ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยน และจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าภายใน 7 วันหลังจากบริษัทฯได้รับสินค้าเดิมกลับมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาก่อนรับคืนสินค้า
  • ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) โดยผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้ากลับมายังบริษัทเอง หากตัวสินค้าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์เหมือนตอนนำส่ง ทางบริษัทขอปฏิเสธในการรับสินค้าคืน
  • ในกรณีที่บรรจุภัณฑ์ถูกแกะ หรือ ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมภายในถูกสัมผัส เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน

เงื่อนไขการคืนเงิน

1 สำหรับรายการที่มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า

2 สำหรับรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า